Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei

Ar šo apliecinu, ka piekrītu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fontes Executive Search”, reģ.nr. 50003764641, juridiskā adrese: Brīvības iela 43-5, Rīga, LV-1010, [email protected], +371 67846151 (turpmāk – Fontes), veiktajai manu personas datu apstrādei personāla atlases nolūkos Fontes piedāvātajam vakantajam amatam.

Apliecinu, ka esmu informēts, ka iepriekšminēto nolūku sasniegšanai ir nepieciešams un var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs, e-pasts,  izglītība, darba pieredze, prasmes un zināšanas, personības iezīmes, raksturojums, atsauksmes, atalgojuma vēlmes, vēlamie labumi un papildus bonusi, kā arī par mani publiski pieejamā informācija un informācija, ko esmu sniedzis Fontes personāla atlases procesā.

Apzinos, ka personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts – datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei iepriekšminētajam nolūkam. Papildus Fontes var apstrādāt personas datus uz savas leģitīmās intereses pamata personāla atlases procesa administrēšanai un nodrošināšanai – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts, kā arī līguma izpildei un pasākumiem pirms līguma noslēgšanas (tajā skaitā informācijas apmaiņa ar darba devēju nodrošinot personāla atlases pakalpojumus, kā arī informācijas apmaiņa darbībām, kas nepieciešamas, lai ar izvēlēto kandidātu tiktu noslēgts darba līgums) – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts           

Apzinos, ka Fontes manus personas datus nodos tālāk potenciālajam darba devējam uz kura izsludināto vakanci es piesakos.

Piekrītu, ka Fontes, uz šīs piekrišanas pamata iegūtos datus – vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi – var nodot trešai personai SHL Global Management Ltd., nolūkā veikt kandidāta piemērotības novērtēšanu konkrētajam vakantajam amatam. Ar SHL Global Management Ltd. personas datu apstrādes politiku, varat iepazīties šeit.

Apzinos, ka man ir tiesības papildināt un/vai labot manus personas datus, kurus apstrādā Fontes, kā arī pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Fontes apstrādā, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected]

Piekrītu, ka mani personas dati tiks glabāti Fontes datu bāzē, pamatojoties uz manu piekrišanu, līdz tiks sasniegts to ievākšanas un glabāšanas mērķis (aizpildīta konkrētā atlases projekta vakance, projekta garantijas laiks) vai līdz brīdim, kad tie tiks neatgriezeniski dzēsti pēc mana lūguma. Savu piekrišanu katrā laikā varu atsaukt, par to paziņojot Fontes – sūtot e-pastu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected]. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.

Esmu informēts, ka man ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim, ierobežot to apstrādi vai atteikties no datu apstrādes, iebilst pret savu datu turpmāku izmantošanu, kā arī pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu. Esmu informēts, ka man ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai).

Apliecinu, ka personas datu sniegšana no manas puses ir brīvprātīga, konkrēta, apzināta un paredzēta Fontes izmantošanai iepriekš norādītajiem nolūkiem. Apliecinu, ka izprotu, ka šīs piekrišanas sniegšana nav obligāta, tomēr piekrišanas sniegšana ir priekšnoteikums, lai varētu tikt veikta darbinieku atlase un bez manu personas datu apstrādes minētā nolūka sasniegšana nav iespējama.

Apliecinu, ka iesniegtie dati ir patiesi, aktuāli un precīzi, apņemos paziņot par izmaiņām savos personas datos.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro