Novērtēšanas instrumenti

Objektīvs, kvalitatīvs, datos un pieredzē balstīts novērtējums palīdz efektivizēt izmaiņu ieviešanu un attīstības plāna realizāciju gan individuālā, gan uzņēmuma līmenī.

Veiciniet organizācijas kopējo efektivitāti, finanšu rezultātus un darbinieku pievienoto vērtību, objektīvi atlasot amatam vispiemērotākās personības.

Subjektīva pieeja darbinieku atlasei un paaugstināšanai darbā var novest pie kļūdām lēmumos, kas rezultējas zaudējumos un zemā darba sniegumā. Ir ļoti būtiski izvērtēt, kādas ir darbinieka spējas šodien, kā arī saprast viņu potenciālu nākotnē.

Profesionāla personības izpēte var palīdzēt:

 • sniegt vadītājiem ieskatu par darbinieku stiprajām un attīstāmajām jomām
 • ietaupīt naudu un līdzekļus, izvērtējot atbilstošāko kandidātu kompetences jau agrīnā atlases posmā
 • atklāt slēpto darbinieku potenciālu

SHL izstrādātā profesionālās personības aptauja OPQ32 ir viens no visplašāk pasaulē izmantotajiem, precīzākajiem un ievērojamākajiem profesionālās personības izpētes rīkiem. 

Šis novērtējums sniedz skaidru izpētes struktūru, lai izprastu

 • personības ietekmi uz darba sniegumu
 • kā darbinieka vai kandidāta kompetenču stiprās puses ir saistītas ar pozīcijām, kas viņam, visticamāk, patiks un kurās ies labi
 • kādi personības stila aspekti šajā kontekstā var izrādīties kā darbinieka / kandidāta stiprā puse vai tieši pretēji – izaicinājums

OPQ personības novērtēšanas rīks mēra 32 specifiskas personības iezīmes, kas ir kritiskas jebkuram darbam

Personības izpēte tiek veikta tiešsaistes aptaujā, kas sastāv no 104 jautājumiem.

Aptaujas ilgums 25 līdz 40 minūtes. 

Pēc personības novērtēšanas pabeigšanas darbiniekam / kandidātam būs 1,5–2 stundu ilga tiešsaistes tikšanās ar Fontes konsultantu.

Fontes sniedz precīzu novērtējumu par darbinieka vai kandidāta spēju darboties 20 kritiskās darba kompetencēs.

Kompetenču novērtēšanas atskaite: 

 • palīdz HR stiprināt objektīvā novērtējuma priekšrocības ar tiešajiem vadītājiem
 • mudina tiešo vadītāju noteikt, kuras kompetences lomai ir vissvarīgākās
 • uzlabo intervijas precizitāti, objektīvi koncentrējoties uz konkrētām darba prasībām

Novērtējums sastāv no katras kompetences potenciāla vispārēja kopsavilkuma un papildu informācijas, kas parāda, kuri personības stila aspekti, pozitīvi vai negatīvi veicina katras kompetences jomas potenciālu.

Tiešsaistes aptauja sastāv no 104 jautājumiem, kuri ir balstīti uz Personības aptaujas rezultātiem (OPQ).

Aptaujas ilgums 25 līdz 40 minūtes

Uz kompetencēm balstīta intervija.

Pamatojoties uz novērtējuma rezultātiem, kur mūsu konsultanti strukturēti ievāc informāciju par katru kandidātu un viņa kompetences potenciālu tiek organizēta 1,5–2 stundu gara tiešsaistes tikšanās.

Kognitīvo spēju novērtēšana var precīzi paredzēt panākumus praktiski jebkurā darbā.

Novērtējums parāda vispārēju spēju līmeni, kas saistīts ar analizēšanu, problēmu risināšanu, plānošanu, abstraktu domāšanu, sarežģītu ideju izpratni un mācīšanos no pieredzes.

Uzziniet, kāda ir Jūsu darbinieka: 

 • induktīvā domāšana. Kāda ir viņa spēja strādāt ar nepilnīgu informāciju un rast principiāli jaunu problēmu risinājumus, balstoties uz pamatprincipiem? Personām, kuras labi veic šo testu, būs labāka spēja domāt konceptuāli un analītiski.
 • matemātiskā domāšana. Kāda ir viņa spēja pieņemt pareizus lēmumus vai rīkoties, pamatojoties uz skaitliskiem datiem. Testa uzdevumi koncentrējas uz datu izpratni un novērtēšanu, nevis aprēķiniem. Cilvēkiem, kuri labi veic šo testu, parasti piemīt spēja izprast skaitliskus datus un pareizi skaidrot matemātisku informāciju.
 • deduktīvā domāšana. Kāda ir viņa spēja izdarīt loģiskus secinājumus, pamatojoties uz pieejamo informāciju, noteikt argumentu priekšrocības un trūkumus un izstrādāt scenārijus, izmantojot nepilnīgu informāciju.

Tests tiek veikts tiešsaistē, atbildot uz 24 jautājumiem.

Testa ilgums 36 minūtes.

Attīstības aktivitāšu plānotāja atskaite piedāvā precīzu indivīda 20 PROFESIONĀLU KOMPETENČU mērījumu, kurā atspoguļotas darbinieka individuālais darba stils, spēcīgās un attīstāmās jomas.

Attīstības aktivitāšu plānojums palīdz:

 • attīstīt darbiniekus ar vienkāršu, saprotamu rīku par pieejamām cenām
 • identificēt, kuras kompetences jūsu darbiniekiem trūkst
 • ievadīt darbā jaunos darbiniekus, parādot tiem spēcīgās un attīstāmās jomas jau pašā darba uzsākšanas procesā, kas sekmē turpmāko darbību īsā laika posmā
 • atbalstīt jūsu vadītājus darbinieku attīstības veicināšanā, sniedzot vienkāršu rīkus, kas palīdz stiprināt darbinieku attīstāmās jomas un piedāvā konkrētas attīstības rekomendācijas

Aptauja tiek veikta tiešsaistē. Tā ietver 140 jautājumus, kuri balstīti uz Personības aptauju (OPQ).

Aptaujas ilgums 25-40 min.

Pēc Personības aptaujas (OPQ) aizpildīšanas, darbiniekam tiek nodrošināta 1,5-2h saruna ar Fontes konsultantu (tiešsaistē vai klātienē) par novērtējuma rezultātiem.

Precīzi nosakot individuālās mācīšanās stila preferences Jūs iegūsiet mācīšanās spēju uzlabošanas atskaiti. 

Atskaite palīdz:

 • iegūt informāciju par mācīšanās stilu preferencēm
 • atspoguļot mācīšanos darba kontekstā
 • izaicināt darbiniekus izmantot mazāk ierastas pieejas informācijas apguvei, kas sekmēs vispusīgāku darbinieka izaugsmi un veicinās darbinieka sevis apzināšanos

Aptauja tiek veikta tiešsaistē. Tā ietver 104 jautājumus, kuri balstīti uz Personības aptauju (OPQ).

Aptaujas ilgums 25-40 min.

Biznesa situāciju simulāciju mērķis ir novērtēt darbinieku spējas reālistiskās darba situācijās. Redzēt, kā cilvēks rīkojas konkrētās situācijās un kādas pieejas izvēlas ne tikai pēc informācijas no intervijām un pašvērtējuma, bet arī praksē.

Uzdevumu risināšanā spēsiet novērtēt darbinieka spējas analizēt, stratēģiski domāt, plānot, meklēt risinājumus, sadarboties u.c. spējas.

Uzdevumos ir piedāvāti dažādi konteksti atbilstoši darbinieku līmenim, sākot ar speciālistiem un beidzot ar augstākā līmeņa vadītājiem

Visi uzdevumi ir izstrādāti, pamatojoties uz profesionālu novērtēšanas ekspertu pētījumiem un testiem.

Uzdevumu sesija tiek veikta konsultanta vadībā, tiešsaistē. 

Katrs dalībnieks saņem instrukcijas un darba materiālus.

360° novērtēšana 

360° kompetenču novērtēšana ir personas kompetenču novērtēšana ar īpašas aptaujas palīdzību, kurā vadītāja kompetences novērtē viņa padotie, kolēģi, viņš pats un viņa tiešais vadītājs. 

Aptaujas rezultāti sniedz iespēju apzināties stiprās un vājās puses, kā arī vadītājs tiek novērtēts no dažādām perspektīvām – padotie, kolēģi un vadība.

Novērtēšanas rezultātus vadītājs pārrunā ar konsultantu, lai objektīvāk izvērtētu rezultātus, izprastu kritiskos aspektus savā darbībā un apzinātos savus attīstības virzienus saprotamā un strukturētā veidā.

Ja nepieciešams novērtēt specifiskas kompetences atbilstoši šī brīža situācijai, piedāvājam izstrādāt individuālu 360 grādu aptauju, kas iekļauj sevī 10-15 jautājumus un komentāru iespējas

Formāts:  Tiešsaistes SHL 360° vispusējas atgriezeniskās saites sistēma

 • pašapkalpošanās tipa – Fontes sniedz piekļuvi rezultātiem, ja ir liels dalībnieku skaits
 • pārvaldīts pakalpojums – Fontes administrē novērtējumus
 • Fontes Novērtēšanas metožu portfolio ietver sevī plašu spektru pierādītu novērtēšanas uzdevumu, kas palīdz novērtēt indivīda darba sniegumu novērtēšanas un attīstības nolūkos
 • Uzdevumi ietver dažādas situācijas, ar kurām darbinieki sastopas darbā gan individuālā līmenī (analīze, stratēģiskā domāšana, komerciālais skatījums, plānošana u.c.), gan grupas līmenī (sadarbība, risinājumu meklēšana, u.c.)
 • Uzdevumos ir piedāvāti dažādi konteksti atbilstoši darbinieku līmenim, sākot ar speciālistiem un beidzot ar augstākā līmeņa vadītājiem
 • Šie uzdevumi ir izstrādāti, pamatojoties uz profesionālu novērtēšanas ekspertu pētījumiem un testiem
 • Interaktīvas biznesa situāciju simulācijas ļauj novērtēt darbinieku spējas reālistiskās darba situācijās
 • Šo uzdevumu priekšrocība ir redzēt, kā cilvēks rīkojas konkrētās situācijās un kādas pieejas izvēlas ne tikai pēc informācijas no intervijām un pašvērtējuma, bet arī praksē

Formāts: Tiešsaistē vai klātienē pēc izvēles

 • 1-3h gara uzdevumu sesija, kuru vada konsultants
 • Katrs dalībnieks saņem instrukcijas un darba materiālus
 • Fontes konsultanti vada biznesa situācijas simulācijas uzdevumus un novērtē kompetenču līmeni

FONTES PIEDĀVĀ PILNĪBĀ DIGITĀLU NOVĒRTĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PIEREDZI vai klātienes tikšanās pēc pieprasījuma atbilstoši ērtībai, vēlmēm un vajadzībām

360° novērtēšana ir vispusības atgriezeniskās saites sistēma. 

360° kompetenču novērtēšana ir personas kompetenču novērtēšana ar īpašas aptaujas palīdzību, kurā vadītāja kompetences novērtē viņa padotie, kolēģi, viņš pats un viņa tiešais vadītājs. Aptaujas rezultāti sniedz iespēju apzināties stiprās un vājās puses, kā arī vadītājs tiek novērtēts no dažādām perspektīvām – padotie, kolēģi un vadība.

Novērtēšanas rezultātus vadītājs pārrunā ar konsultantu, lai objektīvāk izvērtētu rezultātus, izprastu kritiskos aspektus savā darbībā un apzinātos savus attīstības virzienus saprotamā un strukturētā veidā.

Ja nepieciešams novērtēt specifiskas kompetences atbilstoši šī brīža situācijai, piedāvājam izstrādāt individuālu 360 grādu atauju, kas iekļauj sevī 10-15 jautājumus un komentāru iespējas

Formāts:  Tiešsaistes SHL 360° vispusējas atgriezeniskās saites sistēma

 • Pašapkalpošanās tipa – Fontes sniedz piekļuvi rezultātiem, ja ir liels dalībnieku skaits
 • Pārvaldīts pakalpojums – Fontes administrē novērtējumus

FONTES PIEDĀVĀ PILNĪBĀ DIGITĀLU NOVĒRTĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PIEREDZI vai klātienes tikšanās pēc pieprasījuma atbilstoši ērtībai, vēlmēm un vajadzībām

Saprotot darbinieku motivāciju, Jūs varēsiet pilnā mērā realizēt katra darbinieka potenciālu un vadīt katra enerģiju konstruktīvā veidā. Tiek novērtētas 18 motivācijas dimensijas, kas tiek iedalītas 4 plašās jomās:

 • aktivitāte un dinamika: galvenais enerģijas avots un dzinulis individuālajam darbam (piemēram, Sasniegumi, Vara)
 • sinerģija: kādi organizācijas kultūras aspekti ir būtiski cilvēkam (piemēram, Atzinība, Personīgie principi)
 • iekšējā: the features of tasks that the individual may find satisfying (piemēram, Interese, Elastība)
 • ārējā: ārējie motivatori darba vidē (piemēram, Atalgojums)

Motivācijas aptauja: 

 • izvērtē situācijas darbā, kas var paaugstināt vai pazemināt motivāciju
 • mēra 18 motivācijas dimensijas un sniedz visaptverošu motivācijas faktoru profilu, kas ietekmē darba sniegumu
 • palīdz identificēt un vadīt spēcīgākos motivatorus un demotivatorus
 • palīdz palielināt motivāciju un enerģijas līmeni, ko darbinieki velta savam darbam, un tādā veidā būtiski ietekmē darba sniegumu svarīgākajos mērķos

Aptauja tiek veikta tiešsaistē. Tā ietver 144 apgalvojumus un aizņem ap 25 minūtēm.

Pēc aptaujas aizpildīšanas darbiniekam / kandidātam tiks novadīta 1-1,5h gara saruna (klātienē vai tiešsaistē) par iegūtajiem rezultātiem, kur konsultants strukturētā veidā izrunā jautājumus, kas skar motivāciju.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

 • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
 • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
 • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro