Zemkopības ministrija izsludina atklātu konkursu uz Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” VALDES LOCEKĻA amatu.

 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk arī – VSIA “ZMNĪ”) darbības mērķis ir īstenot pārvaldījumā nodoto valsts teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgu valsts īpašumu – meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju – un meliorācijas kadastra uzturēšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes resursu ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu ilgtspēju.

Vairāk informācijas mājaslapā:  https://www.zmni.lv/

Valdes locekļa /-les amata kandidātiem/-ēm nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences:

Obligātās prasības:

 1. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 2. atbilstība un piekrišana ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta un 7. pantaceturtā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus, 8. un 81.pantā noteikto valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 3. piekrišana valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem;
 4. atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām (pienākumu izpilde saistīta ar pielaidi valsts noslēpumam, kandidātam jāatbilst prasībām speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai);
 5. valsts valodas zināšanas valdes locekļa  uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (C1 līmenī), angļu valodas zināšanas atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguveine zemākas par B2 līmeni;
 6. augstākā izglītība atbilstoši vismaz vienā no šādām jomām (inženierzinībās, ekonomikā, finansēs, vadības zinībās vai tiesību zinātnēs);
 7. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 8. pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz trīs gadu darba pieredze vidējas* vai lielas kapitālsabiedrības** valdes vai padomes locekļa amatā (no tiem vismaz divu gadu nepārtraukta pieredze vienā kapitālsabiedrībā) vai vismaz triju gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā (no tiem vismaz divu gadu nepārtraukta pieredze vienā iestādē) vadošā amatā (iestādes vadītājs vai tā vietnieks, vai lielas struktūrvienības vadītājs vai tā vietnieks), kas atbildīgs par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu, kas nodrošina pieredzi,  kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa amata pienākumus šādās jomās:
  • nekustamo īpašumu pārvaldībā;
  • finanšu vadībā;
  • risku vadībā;
  • kvalitātes vadībā;
 9. Jābūt zināšanām un izpratnei par:
  • uzņēmuma un komandas vadību;
  • finanšu piesaisti Eiropas Savienības un citu finanšu avotu finansētiem projektiem, kā arī šo projektu īstenošanu;
  • nekustamo īpašumu pārvaldību;
  • meliorācijas sistēmu ekspluatāciju, uzturēšanu un būvniecību;
  • risku vadību un kvalitātes vadību;
  • stratēģijas izstrādi un īstenošanu.
  • par liela vai vidēja uzņēmuma darbības stratēģijas īstenošanu un funkciju pārraudzību;
  • valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un labas korporatīvās pārvaldības principiem.

Vadības kompetences:

 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • pārmaiņu vadīšana (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • komandas vadīšana.

VSIA “ZMNĪ” valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Mēneša atlīdzība (bruto):  6390  EUR

VSIA “ZMNĪ” valdes locekļa  personāla atlases un novērtēšanas process sastāvēs no trim  kārtām, un to īstenos  atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search”.

Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju par nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums – ne vairāk kā 15 minūtes).

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2024.gada 8.martam iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi: “Pieteikums VSIA “ZMNĪ” Valdes locekļa  amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected] .

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību);
 • valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājumu https://www.zm.gov.lv/lv/media/13323/download?attachment  
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas. ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;  
 • ja izglītība nav iegūta latviešu valodā un vērtējums nav norādīts CV, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Informējam, ka Intervijas  var tikt organizētas gan klātienē, gan attālināti.

Kontakti jautājumiem: Zane Zolte-Voroņecka, [email protected] .

Piesakoties amata vakancei, pretendents apliecina, ka sniegtie dati ir patiesi un piekrīt, ka personāla atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search” un Zemkopības ministrijai veiks šo datu apstrādi darbā iekārtošanās nolūkā.

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:
1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu minētā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu datus apstrādās personāla atlases kompānija – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Fontes Executive Search”.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Zemkopības ministrija, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, e-pasts: [email protected] un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Fontes Executive Search”, vienotais reģistrācijas Nr. reģistrācijas Nr. 50003764641, juridiskā adrese: Grāvkalnu iela 48-3, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, [email protected] .
 2. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījumu uz [email protected] (ja vēlaties, lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Fontes Executive Search” un Zemkopības ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

Maza kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma – 4 000 000 euro;. neto apgrozījums – 8 000 000 euro vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50;

*vidēja kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība nav maza kapitālsabiedrība un ja kapitālsabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma – 20 000 000 euro; neto apgrozījums – 40 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250;

**liela kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma – 20 000 000 euro; neto apgrozījums – 40 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250

 

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

 • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
 • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
 • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro