Pieteikties līdz 11.06.2024.

Valsts kanceleja sadarbībā ar Satiksmes ministriju izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””) padomes locekļa/-les amatu ar kompetenci finanšu jautājumos un audita jomā, stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” darbības jomā.

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekļa/-les amata kandidātiem/-ēm ir izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:
nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
pārvalda valsts valodu normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā – C1 līmenī un pārvalda angļu valodu padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā – ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā;
darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa/-les uzdevumus konkrētajā amatā, un atbilst vienai no šādām prasībām:
vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā;
vai

vismaz divu gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības padomes locekļa amatā;
vai

vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā (iestādes vadītājs vai tā vietnieks) valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par aviācijas nozares politikas veidošanu vai īstenošanu.
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekļa/-les amata kandidātiem/-ēm ir izvirzītas šādas profesionālās pieredzes, zināšanu un kompetences jomu prasības:
vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) jautājumos, kas saistīti ar lidostas pakalpojumu sniegšanu, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā, uzņēmumu biznesa stratēģiju izstrādē un ieviešanā un finanšu jautājumos un audita jomā;
izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar lidostas darbību un lidostas pakalpojumu sniegšanu;
izpratne par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību.
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekļa/-es amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums (būtiska kompetence); orientācija uz attīstību (būtiska kompetence), plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Īpašie nosacījumi VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekļa/-les amata kandidātiem/-ēm:
atbilstība ”Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta ceturtās daļas prasībām;
padomes locekļa/-les amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām;
atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām, jo padomes locekļa/-les darba pienākumi būs saistīti ar valsts noslēpumu saturošu informācijas izmantošanu (pārbaude personas speciālās atļaujas pieejas valsts noslēpumam saņemšanai ir atsevišķs process pēc konkursa noslēguma, kas var ilgt dažus mēnešus);
atbilstība likuma “Par aviāciju 57.2 panta prasībām.
Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2024. gada 11. jūnijam (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: [email protected].

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:
Motivētu pieteikumu (elektroniski parakstītu), iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekļa/-les amatam;
Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauti arī galvenie sasniegumi, pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs) (ieteicams izmantot pievienoto formu);
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekļa/-les amata kandidāta/-es apliecinājumu (elektroniski parakstītu) atbilstībai īpašajiem nosacījumiem (lūdzam lejuplādēt un izmantot speciāli sagatavotu apliecinājuma formu);
Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts/-e, kurš/-a izglītību nav ieguvis/-usi valsts valodā un vērtējums nav norādīts CV);
citus dokumentus, kas apliecina pretendentiem/-ēm izvirzīto prasību izpildi (nav obligāti).
Mēneša atlīdzība (bruto): 2 710 EUR

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 15 minūtēm) par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Vienlaikus ar minētās publiskās pieteikšanās procedūras izsludināšanu Valsts kanceleja savā tīmekļvietnē www.valstskapitals.gov.lv publicē informāciju par nominācijas procesa uzsākšanu, nominācijas komisijas sastāvu un citu papildu informāciju.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:

pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sadarbības partnerim – personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA “Fontes Executive Search”;
personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja, kontaktinformācija: tālr. 67082903, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro