Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, veselības aprūpes nozares vadošā ārstniecības iestāde, kas sniedz, augsti kvalificētu, ārstniecības pakalpojumu primāru un sekundāru palīdzību skeleta traumu gadījumos, komplicētu traumu seku novēršanā, veic ortopēdiskas un rekonstruktīvas operācijas dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos izsludina konkursu uz

Latvijas Republikas Veselības ministrija izsludina konkursu uz

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”

valdes locekļa amatu Veselības aprūpē

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes locekļa/-es / (turpmāk – valdes loceklis) amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

1.       Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;

2.       Valsts valodas zināšanas C1 līmenī;

3.       Angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;

4.       Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (veselības aprūpes jomā, veselības vadības jomā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, tiesību zinātnē, ekonomikā, vai finansēs vai citās pielīdzināmās jomās, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā). Profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

5.       Vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 15 gados) pieredze vidējā vai lielā uzņēmumā*, vai valsts pārvaldes iestādē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei) attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā,

vai

Vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 15 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā* vai valsts pārvaldes iestādē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

Kandidātiem nepieciešamas zināšanas un izpratne par:

·         VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” darbības jomu, kapitālsabiedrības darbību un regulējošiem normatīvajiem aktiem;

·         Administratīvo un personāla vadības procesu ārstniecības iestādē;

·         Publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;

·         Pieredze veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanā un vadībā.

Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās: stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, pārmaiņu vadīšana, mērķu un rezultātu sasniegšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Mēneša atalgojums: 3486 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro, 00 centi)apmērā pirms nodokļu nomaksas

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 30. maijam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: pieteikumi@fontes.lv

1.       personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa amatam;

2.       dzīves gaitas un darba pieredzes (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu (saite uz CV formu)  apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi,  telefona numuru);

3.       augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)

4.       apliecinājumu (saskaņā ar sludinājumam pievienoto apliecinājuma formu (saite uz apliecinājuma formu), apliecinot:

–        par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;

–        ka kandidāts ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti pēdējai vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 15 minūtēm) stratēģisko redzējumu par VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados – izaicinājumi un iespējas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības ministrija, kontaktinformācija: Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011, e-pasts: vm@vm.gov.lv

Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA “Fontes Executive Search”.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz pieteikumi@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai vm@vm.gov.lv (ja vēlaties, lai Veselības ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt kandidātus valdes locekļa amatam šādā sastāvā: Agnese Vaļuliene, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece Resursu un pārmaiņu vadības jautājumos, Anita Slokenberga, Veselības inspekcijas vadītāja, Valts Ābols, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes priekšsēdētājs, Dagnija Zepa, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante, Jānis Vētra, Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs. Nominācijas komisiju vada Agnese Vaļuliene Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece Resursu un pārmaiņu vadības jautājumos.

*Par vidējām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti līdz 250 darbiniekiem, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

*Par lielām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti 250 vai vairāk darbinieku, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv