AS “RĪGAS SILTUMS” ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” izsludina konkursu uz:

VALDES LOCEKĻA/-ES amatu
ar kompetenci siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanā, remontā un attīstībā;

VALDES LOCEKĻA/-ES amatu
ar kompetenci siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas objektu uzturēšanā, remontā un attīstībā;

VALDES LOCEKĻA/-ES amatu
ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, jaunu biznesu izveides un attīstības jomā.

Valdes locekļa/-es amata ar kompetenci siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanā, remontā un attīstībā kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, vadībzinātnēs, finansēs un ekonomikā, tiesībzinātnēs vai līdzvērtīgā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā. Maģistra/doktora grāds šajās jomās būs uzskatāms par priekšrocību;
darba pieredze un izpratne par Akciju sabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā un kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
a) vismaz 3 (triju) gadu pieredze valdes loceklim (-lei) līdzvērtīgā vadošā amatā* enerģētikas tirgus jomā;
b) vismaz 3 (triju) gadu pieredze, kas iegūta pēdējo 15 (piespadsmit) gadu laikā vidējā** un/vai lielā*** kapitālsabiedrībā valdes loceklim (-lei) līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā.
nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.
Valdes locekļa/-es amata ar kompetenci siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas objektu uzturēšanā, remontā un attīstībā kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, vadībzinātnēs, finansēs un ekonomikā, tiesībzinātnēs vai līdzvērtīgā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā. Maģistra/doktora grāds šajās jomās būs uzskatāms par priekšrocību;
darba pieredze un izpratne par Akciju sabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā un kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
a) vismaz 3 (triju) gadu pieredze valdes loceklim (-lei) līdzvērtīgā vadošā amatā* enerģētikas tirgus jomā;
b) vismaz 3 (triju) gadu pieredze, kas iegūta pēdējo 15 (piespadsmit) gadu laikā vidējā** un/vai lielā*** kapitālsabiedrībā valdes loceklim (-lei) līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā.
nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.

Valdes locekļa/-es amata ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, jaunu biznesu izveides un attīstības jomā kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, vadībzinātnēs, finansēs un ekonomikā, tiesībzinātnēs vai līdzvērtīgā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā. Maģistra/doktora grāds šajās jomās būs uzskatāms par priekšrocību;
darba pieredze un izpratne par Akciju sabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā un kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
a) vismaz 3 (triju) gadu pieredze valdes loceklim (-lei) līdzvērtīgā vadošā amatā* enerģētikas tirgus jomā un/vai biznesa attīstībā;
b) vismaz 3 (triju) gadu pieredze, kas iegūta pēdējo 15 (piespadsmit) gadu laikā vidējā** un/vai lielā*** kapitālsabiedrībā valdes loceklim (-lei) līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā.
nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.

Konkursā var piedalīties personas, kuras pilnībā vai daļēji atbilst šādām valdes locekļa (-les) amata (3 (trīs) amata profili) izvirzītajām profesionālās pieredzes prasībām, norādot konkrētu vienu vai vairākus amata profilus:
➢ VALDES LOCEKĻA/-ES amatu ar kompetenci siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanā, remontā un attīstībā, kuram (-ai) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze siltumenerģijas vai citu komunālo pakalpojumu piegādes un/vai nodrošināšanas jomā, izpratne par iepirkumu procedūru organizēšanu, izpratne būvniecības projektu vadībā, pieredze uzņēmuma un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā;

➢ VALDES LOCEKĻA/-ES amatu ar kompetenci siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas objektu uzturēšanā, remontā un attīstībā,kuram (-ai) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze siltumenerģijas, elektroenerģijas vai citu komunālo pakalpojumu piegādes un/vai nodrošināšanas jomā, izpratne par iepirkumu procedūru organizēšanu, izpratne būvniecības projektu vadībā, izpratne par kurināmā (šķelda/dabasgāzes) tirgu, pieredze uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā;


Akciju sabiedrības VALDES LOCEKĻA/-ES amatu ar kompetenci siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanā, remontā un attīstībā un VALDES LOCEKĻA/-ES amatu ar kompetenci siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas objektu uzturēšanā, remontā un attīstībā amata pienākumu pildīšanai tiks vērtētas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība,orientācija uz rezultātu sasniegšanu, kā arī tiks novērtētas kandidātu kognitīvās domāšanas spējas (analītiskās spējas);

➢ VALDES LOCEKĻA/-ES amatu ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, jaunu biznesu izveides un attīstības jomā, kuram (-ai) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredze nozīmīgu pārmaiņu un nozīmīgu strukturālu reorganizāciju plānošanā un/vai īstenošanā un/vai vadībā, pierādāma pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos;

Akciju sabiedrības VALDES LOCEKĻA/-ES amatu ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, jaunu biznesu izveides un attīstības jomāamata pienākumu pildīšanai tik vērtētas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz attīstību, pārmaiņu vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, biznesa un komerciālā domāšana, kā arī tiks novērtētas kandidātu kognitīvās domāšanas spējas (analītiskās spējas).


Mēneša atalgojums: 5 800,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021.gada 17.septembrim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: valdesloceklis@rs.lv.Piesakoties konkursam, lūdzam lejupielādēt un aizpildīt SIA “Fontes Executive Search” CV formu un Kandidāta apliecinājuma formu, kas pieejama AS “RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē: https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0.
Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:
1. personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes un prasmju esamību;
2. dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (lūdzam lejupielādēt un izmantot pievienoto Fontes CV formu), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, norādot pēdējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā vadīto kolektīvu darbinieku skaitu, būtiskāko informāciju par uzņēmuma darbības jomu, kandidāta atbildību un pienākumiem, un nozīmīgākajiem sasniegumiem attiecīgajā uzņēmumā norādīta kontaktinformācija;
3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
4. pēc pievienotās formas iesniegt apliecinājumu par:
a)atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām un Komerclikuma 304. panta prasībām;
b) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ievērošanu.
Kandidātiem, kuri tiks virzīti pēdējai vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt(līdz 15 minūtēm) stratēģisko redzējumu par AS “RĪGAS SILTUMS” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS “RĪGAS SILTUMS”, kontaktinformācija: Rīga, Cēsu iela 3A, LV-1012 e-pasts: das@rs.lv Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA “Fontes Executive Search”.
Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz fontes@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai das@rs.lv (ja vēlaties, lai AS “RĪGAS SILTUMS” pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” 3 (trīs) valdes locekļu amata vietām kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt kandidātus amatam šādā sastāvā: Ilze Beināre, AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētāja, Jevgenijs Belezjaks, AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētāja vietnieks, Matīss Paegle, AS “RĪGAS SILTUMS” padomes loceklis, Zaiga Liepiņa, AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekle, Raivis Kronbergs, AS “RĪGAS SILTUMS” padomes loceklis, Ilze Nežberte, Pārresoru koordinācijas centra izvirzītā pārstāve un Dita Duka, Baltijas korporatīvā pārvaldības institūta izvirzītā pārstāve. Nominācijas komisiju vada AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētāja Ilze Beināre.


*par līdzvērtīgu vadošu amatu uzskatāms – pirmā līmeņa vadības amatas organizāčijā vai iestādē vai amats, kas tieši atskaitās valdei vai augstākajai vadībai.
** par vidējām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti līdz 250 darbiniekiem, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.
***par lielām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti 250 vai vairāk darbinieki, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

 

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv