Sekmīgi ieviesta atalgojuma sistēma paaugstinās darbinieku motivāciju, veicinās darbinieku lojalitāti un Jūsu organizācijas mērķu sasniegšanu!

Pārdomāta atalgojuma sistēma ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas motivē darbiniekus mērķu sasniegšanai. Tā rada sakārtotu darba vidi – skaidru un taisnīgu sistēmu un vienotus principus atalgojuma noteikšanā dažādu amatu veicējiem. Atalgojuma sistēmas ieviešana sniedz vadītājam argumentus, nosakot un skaidrojot atalgojuma lielumu darbiniekiem un akcionāriem.

Atalgojuma sistēmas mērķis

Atalgojumu sistēmas uzdevums ir noteikt organizācijā skaidrus un saprotamus principus, kas paredz, cik, kam un par ko tiek maksāts, lai darbinieki būtu motivēti, censtos pēc iespējas labāk veikt savu darbu, sasniegt noteiktos mērķus un tajā pašā laikā – lai tie saņemtu iekšēji taisnīgu, darba tirgum un organizācijas iespējām atbilstošu atalgojumu.

Veidojot atalgojuma sistēmas, Fontes mērķis ir palīdzēt sakārtot atalgojuma noteikšanas principus tā, lai tie būtu iekšēji taisnīgi, motivējoši un atbilstoši organizācijas iespējām.

MOTIVĒTI DARBINIEKI, SASNIEGTI ORGANIZĀCIJAS MĒRĶI

PAMATALGA UN PIEMAKSAS
PRĒMIJAS UN BONUSI
ATVIEGLOJUMI UN LABUMI
ATZINĪBA UN NOVĒRTĒŠANA

Jūsu ieguvumi

 • Vienoti principi un skaidrība darbinieku atalgošanai par darbu, kā arī noteiktiem sasniegumiem
 • Taisnīgs, darba tirgum un organizācijas iespējām atbilstoši noteikts atalgojums
 • Argumenti atalgojuma skaidrošanai un darbinieku motivēšanai
 • Darbs sakārtotā darba vidē, darbinieku vadība saskaņā ar vienotiem principiem
 • Vadlīnijas, disciplīna vadītājiem darbam ar saviem darbiniekiem
 • Optimāla limitētā budžeta sadale

Fontes eksperti ir izstrādājuši un kopš 1996. gada attīsta amatu vērtēšanas metodi, sniedz konsultācijas atalgojuma jautājumos un veido atalgojuma sistēmas. Fontes nodrošina sistēmu atbilstību darba tirgus tendencēm, ikgadēji veicot atalgojuma pētījumus un gūstot ieskatu atalgojuma sistēmās un atalgojuma apmērā vairāk nekā 600 organizācijās Baltijā gan privātajā, gan publiskajā sektorā.

Atalgojuma sistēmas izstrādāšanas ietvaros un/vai atsevišķi Fontes piedāvā

 • Izstrādāt atalgojuma politiku
 • Veikt atalgojuma sistēmas auditu
 • Novērtēt amatus, izveidojot iekšēju amatu hierarhiju
 • Izveidot pamatalgu sistēmu
 • Izstrādāt individuālā atalgojuma noteikšanas kritērijus
 • Salīdzināt organizācijas atalgojuma līmeni ar darba tirgu
 • Noteikt atalgojuma mainīgās daļas principus
 • Izstrādāt uz rezultātiem balstītu prēmēšanas sistēmu
 • Izveidot atalgojuma sasaisti ar organizācijas, departamentu un individuālajiem rezultātiem
 • Izstrādāt vadītāju finansiālās motivācijas sistēmu
 • Izstrādāt atvieglojumu un labumu sistēmu
 • Sagatavot atalgojuma sistēmas dokumentāciju
 • Izveidot komunikācijas plānu darbiniekiem par atalgojuma sistēmu
 • Izstrādāt ikgadējo pārrunu sistēmu, anketu un veikt vadītāju apmācību
 • Sniegt dažādas konsultācijas par atalgojuma jautājumiem