Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno autoceļu attīstību, organizē iepirkumus valsts pasūtījumiem valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem, administrē valsts autoceļu projektēšanas un būvdarbu procesu, nodrošina ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību valsts autoceļu un pašvaldību ceļu tīklā, veic valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību izpildes pārbaudi un darbu uzraudzību, kā arī uzrauga pašvaldību autoceļu uzturēšanas atbilstību normatīvo dokumentu prasībām.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz Valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amatu.

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 3. angļu valodas prasmes B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām

nostādnēm valodu apguvei;

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (inženierzinātnes, eksaktās zinātnes (matemātika, fizika), uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai cita pielīdzināma joma);
 2. vismaz trīs (3) gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā Valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;

Kandidātiem nepieciešamas zināšanas, izpratne un pieredze par:

 • izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu tīkla plānošanu, autoceļu pārvaldīšanu un uzturēšanu;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai;
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un korporatīvās pārvaldības principiem;
 • izpratne par LVC darbības veidiem, jomām un mērķiem.

Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās: stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Mēneša atalgojums: no 4658 EUR (četri tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro, 00 centi) līdz 5822 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit divi euro, 00 centi) pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 19. aprīlim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: pieteikumi@fontes.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa amatam;
 2. dzīves gaitas un darba pieredzes (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu https://www.sam.gov.lv) apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi, telefona numuru);
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)
 4. apliecinājumu (saskaņā ar sludinājumam pievienoto apliecinājuma formu

https://www.sam.gov.lv) , apliecinot:

pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;

Kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa II vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 15 minūtēm) stratēģisko redzējumu par LVC attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados. Izaicinājumi un iespējas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Rīga, Gogoļa iela 3, LV – 1743, e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA “Fontes Executive Search”.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz pieteikumi@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai satiksmes.ministrija@sam.gov.lv (ja vēlaties, lai Satiksmes ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA “Fontes Executive Search”.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt kandidātus valdes locekļa amatam šādā sastāvā: Tālivaldis Vectirāns – komisijas vadītājs – Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta direktors, Inguna Strautmane – komisijas locekle – Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktore, Dagnija Zepa – Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante, Leonīds Jākobsons – neatkarīgais eksperts – biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” valdes locekli, Andris Bērziņš – neatkarīgais eksperts – biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs.

*Par vidējām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti līdz 250 darbiniekiem, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

*Par lielām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti 250 vai vairāk darbinieku, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

 

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

 • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
 • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
 • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv