SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ir 100% valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas dibināta 2014. gadā. Ar 2016. gadu, atbilstoši globālajai projekta ieviešanas struktūrai un deleģēšanas līgumam, Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica nacionālais ieviesējs Latvijā.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekļa amatu administratīvās vadības un finanšu jautājumos.

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 3. angļu valodas prasmes ne zemākas par C1 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 4. akadēmiskā augstākā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, atbilstoši kompetences jomai (uzņēmējdarbības vadībā, inženierzinātnē, finansēs, ekonomikā, tiesībzinātnēs);
 5. vismaz trīs (3) gadu darba pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs, izpilddirektors, struktūrvienības vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši padots uzņēmuma vadībai vai valdei), vadot vismaz 30 cilvēku lielu kolektīvu, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 6. vismaz piecu (5) gadu pieredze un zināšanas lielu projektu/programmu (kopsumma vismaz 50 MEUR, tostarp vismaz viens 30 MEUR apjomā) realizēšanā, plānošanas, izstrādes un ieviešanas vadīšanā, tai skaitā piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējumu, kas iegūta pēdējos 10 gados.

Kandidātiem nepieciešamas zināšanas, izpratne un pieredze:

 1. Pieredze komandas darbā – komandas veidošanā, vadīšanā, iekļaušanās jaunās komandās, komandas darba produktivitātes paaugstināšanā;
 2. izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību kā arī par valsts kapitāla daļu pārvaldību un jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu;
 3. pieredze biržā kotētā uzņēmumā vai uzņēmumā, kas emitējis obligācijas, vai darba pieredze starptautiskā uzņēmumā;
 4. kompetence un pieredze Eiropas Savienības līdzfinansēto un starptautisko projektu/programmu vadībā, tostarp finanšu pārvaldībā, līdzekļu plānošanā un investēšanā atbilstoši finansēšanas līgumu nosacījumiem un drošas finanšu vadības principiem;
 5. kompetence un pieredze jautājumos, kas saistīti ar būvniecības darbu plānošanu, būvprojektēšanas un būvdarbu procesu un tā regulējošajiem normatīviem, kā arī izpratne publisko iepirkumu organizēšanā liela mēroga iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās: stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

Mēneša atalgojums: no 4518 EUR līdz 5647 EUR (līdz pieci tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro, 00 centi) pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 16. decembrim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: pieteikumi@fontes.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa amatam;
 2. dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), pieredzi projektu vadībā, kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi, telefona numuru). Lūdzam lejuplādēt un izmantot sludinājumam pievienoto  CV formu)
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 4. apliecinājumu (saskaņā ar sludinājumam pievienoto apliecinājuma formu) , apliecinot:
 5. par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 6. ka kandidāts ievērojot likuma „Par  interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā;
 7. piekrišanai valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā.

Lūgums visus iesniedzamos dokumentus un pievienotās kopijas parakstīt ar vienu elektronisko parakstu.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa II vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 15 minūtēm) stratēģisko redzējumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas”  attīstību.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes locekļa amata kandidātu atlases un novērtēšanas procesu īstenos Nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA “Fontes Executive Search”.

Nominācijas komisijas sastāvs:

Dins Merirands – komisijas vadītājs /Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

Olita Bērziņa – komisijas locekle /Satiksmes ministrijas Dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta direktora vietniece;

Dagnija Zepa – komisijas locekle /Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante;

Helēna Endriksone – komisijas locekle, neatkarīgais eksperts /Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja pirmā vietniece;

Gita Oškāja – komisijas locekle, neatkarīgais eksperts /Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības Juridiskās daļas vadītāja;

Ilona Kiukucāne – komisijas locekle, neatkarīgais eksperts /Latvijas Darba devēju konfederācijas Ģenerāldirektores vietniece.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743, e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz pieteikumi@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai satiksmes.ministrija@sam.gov.lv (ja vēlaties, lai Satiksmes ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

*Par vidējām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti līdz 250 darbiniekiem, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

*Par lielām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti 250 vai vairāk darbinieku, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

 • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
 • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
 • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv