VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ir viena no lielākajām psihiatriskā profila ārstniecības iestādēm  Latvijā, kas nodrošina Daugavpils pilsētas un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem visu nepieciešamo garīgās veselības aprūpes  pakalpojumu spektru, ieskaitot:

mājas garīgās veselības aprūpes pakalpojumus, ambulatorās psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus, stacionāros psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus, t.sk. piespiedu ārstēšanu pēc tiesas lēmuma, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Latvijas Republikas Veselības ministrija izsludina konkursu uz

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīca”

valdes locekļu amatiem (2 amata vietas)

Valdes locekļu (turpmāk – valdes loceklis) amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. Atbilstība Publiskas personas kapitāla dalu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 2. Nevainojama reputācija (amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav publiski pieejami pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 3. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 4. Atbilstība Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3.apakšpunktā noteiktajai prasībai;
 5. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Pārmaiņu vadības profilam vēlams veselības aprūpes jomā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs vai cita pielīdzināmā jomā. Finanšu profilam vēlams ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, finansēs vai cita pielīdzināmā jomā.
 6. Vismaz triju (3) gadu pieredze valdes loceklim vai valdes priekšsēdētājam līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei) attiecīgās kapitālsabiedrības jomā vai vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 7. Valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 8. Angļu valodas zināšanas ne zemākas par B1 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;

Valdes locekļu amatiem kandidātiem papildus izvirzītās prasības, ņemot vērā atbildības jomas:

Valdes loceklim/ei ar pārmaiņu vadības kompetences jomu papildus ir jāatbilst šādām prasībām:

 1. Iepriekšēja pieredze pārmaiņu procesu vadīšanā, kas skar organizācijas struktūras, procesu un cilvēkresursu izmaiņas. Sekmīgi rezultāti šo procesu ieviešanā mērogojamā biznesā (lūgums CV norādīt konkrētus piemērus);
 2. Pieredze digitālo risinājumu ieviešanā, pārvaldības un kontroles stiprināšanā vai darba organizācijas un lietderības uzlabošanā (lūgums CV norādīt konkrētus piemērus);
 3. Vēlama pieredze apjomīgu projektu vadīšanā (projekta finansējums virs 500 tūkstošiem EUR);
 4. Vēlama pieredze Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanā;
 5. Vēlama pieredze kvalitātes un procesu vadībā;
 6. Izpratne par publisko iepirkumu procesu organizēšanu;
 7. Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
 8. Zināšanas un izpratne par administratīvo un personāla vadības procesu.

Kandidātu kompetences tiek vērtētas šādās jomās: stratēģiskais redzējums, plānošanas  un organizēšanas prasme, pārmaiņu vadības prasme, pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli, lēmumu pieņemšana un atbildība, spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu, spēja nodrošināt darbinieku motivēšanas un attīstības procesu.

Valdes loceklim/ei ar finanšu vadības kompetences jomu papildus ir jāatbilst šādām prasībām:

 1. Praktiska pieredze finanšu vadības jomā, finanšu un analīzes vadības sistēmu uzlabošanā (CV norādot konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 2. Pieredze pārvaldības un kontroles stiprināšanā vai darba organizācijas un lietderības uzlabošanā (CV norādot konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 3. Pieredze vadības grāmatvedības procesu attīstībā un digitālo risinājumu lietošanā darba organizācijas un lietderības uzlabošanai;
 4. Izpratne par starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;
 5. Vēlama pieredze Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanā;
 6. Vēlama pieredze risku pārvaldībā;
 7. Izpratne par publisko iepirkumu procesu organizēšanu;
 8. Zināšanas un izpratne par administratīvo un personāla vadības procesu;
 9. Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana.

Kandidātu kompetences tiek vērtētas šādās jomās: stratēģiskais redzējums, pārliecināšana, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli, plānošana  un organizēšana, pārmaiņu vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, darbinieku motivēšana un attīstīšana, spēja veidot pozitīvas uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu.

* Kandidātiem apliecinājumā jānorāda vēlamā kompetences joma.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. personīgi parakstītu un datētu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes un prasmju esamību;
 2. augstāko izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. personīgi parakstītu (Curriculum Vitae), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto SIA “Fontes Executive Search” CV formu (skatīt zem sludinājuma))
 4. apliecinājumu (lūgums skatīt zem sludinājuma)

par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;

ka kandidāts ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā.

Mēneša atalgojums:  

Valdes loceklim/ei ar pārmaiņu vadības kompetenci- 3486,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Valdes loceklim/ei ar finanšu vadības kompetenci- 3486,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Darba vietas:

Valdes loceklim ar finanšu vadības kompetences jomu: Aknīstes nov., Gārsenes pag., Kraujas, “Alejas”;

Valdes loceklim ar pārmaiņu vadības kompetences jomu: Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 23. novembrim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: pieteikumi@fontes.lv

Kandidātiem, kuri tiks virzīti uz Konkursa II kārtu tiks lūgts iesniegt un prezentēt stratēģisko redzējumu (līdz 15 minūtēm) par VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības ministrija, kontaktinformācija: Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011, e-pasts: vm@vm.gov.lv

Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA “Fontes Executive Search”.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz pieteikumi@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai vm@vm.gov.lv (ja vēlaties, lai Veselības ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Valdes locekļu amatu kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt kandidātus valdes locekļu amatiem šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

 1. Agnese Vaļuliene, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece Resursu un pārmaiņu vadības jautājumos

Komisijas locekļi:

 1. Boriss Kņigins- Nominācijas Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks Finanšu jautājumos.
 2. Anita Slokenberga- Veselības inspekcijas vadītāja;
 3. Iveta Ķiece, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes priekšsēdētāja;
 4. Dagnija Zepa, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante.

Neatkarīgie eksperti:

 1. Jānis Vētra- Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs;

Novērotājs ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām):

Ineta Žilvinska- SIA “Fontes Executive Search” vecākā atlases konsultante.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

 • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
 • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
 • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv