Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD)

izsludina konkursu uz vakanto

 VALDES LOCEKĻA amatu

Valdes locekļa atbildības jomas:

 • transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates un sertifikācijas joma;
 • atbilstības joma, t.sk. risku vadība, sankciju riski, pretkorupcijas jautājumi, datu aizsardzība un vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības joma;
 • Biķernieku kompleksās sporta bāzes un Rīgas Motormuzeja darbības pārraudzības joma.

Amata kandidātam  izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība autotransporta, inženierzinātņu, ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības zinātņu, tiesību zinātņu, finanšu vai citā pielīdzināmā jomā;
 • vismaz triju gadu darba pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados un vismaz divu gadu pieredze ir nepārtraukta) vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā* valdes loceklim līdzvērtīgā vadoša amatā (kapitālsabiedrības valdes/ padomes loceklis, iestādes vadītājs valsts vai pašvaldības institūcijā vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās iestādes vadībai vai valdei);
 • Darba pieredze autotransporta jomā un/vai atbilstības jomā  tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze komandas vadīšanā (vismaz 20 cilvēki);
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī. Svešvalodas zināšanu līmenis tiek noteikts atbilstoši pašnovērtējuma tabulai Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • nevainojama reputācija.

(valdes locekļa amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav publiski pieejami pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju)

Kandidātam nepieciešamas zināšanas un izpratne:

 • transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates, ceļu satiksmes nozares un satiksmes drošības jomā;
 • par risku vadību, vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības (ESG) jautājumiem;
 • par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un labas korporatīvās pārvaldības principiem;
 • VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” darbības veidiem, jomām un mērķiem.

Kandidātiem  nepieciešamās vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, orientācija uz attīstību, lēmumu pieņemšana un atbildība, komandas vadīšana.

Obligātās atbilstības prasības:

 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām

Apliecinājuma forma pieejama šeit  “Atbilstības apliecinājums”.

Amata kandidātam  vēlamās  prasības:

 • izpratne par transportlīdzekļa uzbūvi, darbības principiem un tehniskajiem parametriem;
 • izpratne par Rīgas Motormuzeja, Biķernieku kompleksās sporta bāzes darbību, aktivitātēm;
 • prasme paust viedokli, argumentēt, veidot diskusiju;
 • publiskās runas, uzstāšanās pieredze;
 • orientācija uz attīstību;
 • augsta motivācija.

Pretendents Konkursam iesniedz šādus dokumentus (sagatavotus valsts valodā):

 • personīgi vai elektroniski parakstītu dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu Curriculum Vitae (CV) (lejuplādēt un izmantot CSDD mājas lapā pievienoto formu “Curriculum Vitae (CV)”), kurā iekļauta informācija par: motivāciju, izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi, telefona numuru) un atsauksmes devēja kontaktus CV ir jābūt iekļautai pilnīgai informācijai, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa amatam.
 1. Valsts valodas prasmes apliecības kopiju par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī (iesniedz kandidāti/-es, kuriem/-ām latviešu valoda nav dzimtā valoda, vai kuri augstāko izglītību nav ieguvuši valsts valodā)
 2. Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)
 3. Citus dokumentus, kas apliecina Pretendentam izvirzīto prasību izpildi
 4. Valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājumu (lejuplādēt un izmantot CSDD mājas lapā pievienoto formu “Atbilstības apliecinājums”).

Informācijai:

 • kārtai izvirzītiem kandidātiem būs jāiesniedz redzējums (prezentācijas formā, līdz 15 minūtēm) par tēmu Riski un izaicinājumi tehniskās apskates uzraudzībā un nodrošināšanā tuvāko 3-5 gadu laikā”;
 • Pretendents piesakoties konkursā ir iepazinies un piekrīt sludinājumā norādītajiem atalgojuma nosacījumiem, kas izriet no MK noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”
 • Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir CSDD, kontaktinformācija: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīgā, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv. Atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti CSDD sadarbības partnerim – personāla atlases pakalpojumu sniedzējam- SIA “Fontes Executive Search”.
 • Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz komisija@csdd.gov.lv (ja vēlaties, lai tiek pārtraukta Jūsu datu apstrāde)

Pieteikumus iesniegt līdz 2023.gada 30.aprīlim (ieskaitot):

 • personīgi, ievietojot slēgtā aploksnē ar norādi “Nominācijas komisijai, pieteikums VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija valdes locekļa amata Konkursam”, Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīgā, 1.stāvā, lietvedībā (darba dienās no 8.30 līdz plkst.17.00), vai
 • elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: komisija@csdd.gov.lv.

*Par vidējām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti līdz 250 darbiniekiem, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

*Par lielām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti 250 vai vairāk darbinieku, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

Darba vieta: Rīga

Mēneša atlīdzība (bruto): no 6454  līdz 8067 EUR

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona: Ineta Žilvinska /Fontes vecākā projektu vadītāja, tel: +371 29183338

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

 • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
 • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
 • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv