Apstiprināta a/s “Latvenergo” padome: neatkarīga, profesionāla, ar starptautisku pieredzi.

 

A/S “Latvenergo” akcionāru sapulcē piektdien, 16. decembrī,  iecelta lielākā Latvijas valstij piederošā uzņēmuma a/s “Latvenergo” padome. Latvenergo koncerns ir nozīmīgs sabiedrībai piederošs aktīvs, tāpēc tā darbības stratēģiskais uzraugs – padome, tiek veidota ar mērķi uzlabot uzņēmuma pārvaldību. Padomē strādās neatkarīgi profesionāļi ar starptautisku pieredzi, kuri spēs veicināt koncerna ilgtermiņa attīstību, stratēģisko vadību, kā arī finanšu un risku uzraudzību.

 

 A/s “Latvenergo” padomē strādās Andris Liepiņš, Andris Ozoliņš, Baiba Rubesa, Mārtiņš Bičevskis un Martins Sedlackis (detalizētāku informāciju par padomes locekļiem, lūdzu, skatiet pielikumā). Tādejādi padomē būs pārstāvētas augsta līmeņa zināšanas un pieredze lielu uzņēmumu attīstības stratēģiju izstrādē un īstenošanā, finanšu plānošanā, korporatīvajā pārvaldībā un jaunu biznesa modeļu ieviešanā starptautiskā mērogā. Visus padomes locekļus raksturo arī izpratne par koncerna darbības principiem, labas svešvalodu zināšanas, laba reputācija un pieredze atbilstošā amatā jau iepriekš.

 

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs a/s “Latvenergo” padomi vērtē kā profesionāļus ar uzņēmumam atbilstošu pieredzi un spējām. “Šis ir labās prakses piemērs. Priekšnoteikumi, lai panāktu šādu rezultātu, bija starptautisks konkurss,  kurā tika izvirzītas skaidras un samērīgas prasības kandidātiem, padomes izveides procesa caurspīdība un augsti profesionāla, vispusīga kandidātu novērtēšana. Ceru, ka šo pieredzi izmantos arī citi valsts kapitālsabiedrību akciju turētāji, uzņēmumu īpašnieki no publiskā un privātā sektora Latvijā, jo labai pārvaldībai un efektīvai padomei ir būtiska ietekme uz uzņēmuma konkurētspēju, darbības rezultātiem un efektivitāti,” saka A. Grafs.

 

“Valsts ir definējusi AS “Latvenergo” stratēģisko mērķi – ilgtspējīgi, atbildīgi un ekonomiski pamatoti nodrošināt preces un pakalpojumus enerģētikas sektorā, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei, kā arī efektīvi pārvaldīt valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru. Viens no uzņēmuma padomes un Ekonomikas ministrijas kā akcionāra pirmajiem uzdevumiem būs vienoties par konkrētiem uzdevumiem, lai efektīvi sasniegtu valsts definēto stratēģisko mērķi,” uzsver Juris Stinka, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. “Koncernam jāspēj ar panākumiem konkurēt starptautiskajā tirgū, nostiprinot ilgtspējīgu tirgus pozīciju. Lai to nodrošinātu, koncernam efektīvi jāstrādā gan esošajos darbības virzienos, gan jāizvērtē iespēja paplašināt savu darbību. Padomē strādās neatkarīgi profesionāļi ar pieredzi, kas ļaus pieņemt stratēģiski izvērtētus lēmumus, un palīdzēs sasniegt valsts un koncerna definētos mērķus un uzdevumus,” turpina J. Stinka.

 

A/s “Latvenergo” padomes kandidātu atlasē tika piesaistīts personāla atlases uzņēmums SIA “Fontes Executive Search”, kas veica mērķtiecīgu darba tirgus izpēti. Atbilstoši izvirzītajiem padomes locekļu kvalifikācijas kritērijiem, kopumā tika apzināti 536 kandidāti no vairākām nozarēm.  Konkursā uz a/s “Latvenergo” piecu padomes locekļu amatiem  kopumā pieteicās 80 pretendenti no 10 pasaules valstīm – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Dānijas, Vācijas, Zviedrijas, Slovākijas, Čīles un Ēģiptes.

 

Kandidātu atlase noritēja četrās kārtās. Tika izvērtēta kandidātu atbilstība prasībām un rakstiski iesniegtais redzējums par a/s “Latvenergo” nākotnes izaicinājumiem, t.sk. koncerna  ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Tālākajā konkursa gaitā 14 labākie pretendenti tika intervēti klātienē. Vērtēšanas procesu noslēdza spēcīgāko kandidātu sociālo kompetenču padziļināta novērtēšana. Tā veikta 9 kandidātiem. Pēc gala rezultātu izvērtēšanas nominācijas komisija izvēlējās un ieteica iecelšanai padomē vispārliecinošākos kandidātus.

 

Atlases procesu nodrošināja un kandidātus novērtēja vispusīga nominācijas komisija, kurā strādāja Ekonomikas ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji, neatkarīgi eksperti t.sk. no Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta, novērotājs no Latvijas arodbiedrības “Enerģija”, un profesionāļi no SIA “Fontes Executive Search”.

 

AS “Latvenergo”  koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu pārvaldes aktīvu nomu. Latvenergo kā koncerns ir lielākais elektroenerģijas tirgotājs Baltijā (ar tirgus daļu aptuveni 1/3), t.sk. tirgus daļas Latvijā 75%, Lietuvā 17%, Igaunijā 12%.

 

AS “Latvenergo” ir valsts kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļas pieder valstij Ekonomikas ministrijas personā. Latvenergo koncernā ietilpst šādas meitas sabiedrības:

  • akciju sabiedrība “Sadales tīkls” (100%), kas ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi līdz katram klientam;
  • akciju sabiedrība “Latvijas elektriskie tīkli” (100%), kas nodrošina Latvijas pārvades tīklu aktīvu uzraudzību un pārvaldību, kā arī finansējuma piesaisti esošo tīklu uzturēšanai un jaunu izbūvei;
  • akciju sabiedrība “Enerģijas publiskais tirgotājs” (100%), kas veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas;
  • Elektrum Eesti OU (100%), kas nodarbojas ar elektroenerģijas pārdošanu attiecīgi Igaunijā un tās meitas sabiedrība – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Elektrum Latvija” (100% pieder Elektrum Eesti OU), kas veic elektroenerģijas tirdzniecību Latvijā pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas;
  • Elektrum Lietuva, UAB (100%), kas nodarbojas ar elektroenerģijas pārdošanu attiecīgi Lietuvā;
  • sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas enerģija” (51%), kas nodrošina  siltumenerģijas ražošanu un piegādes pakalpojumus Liepājas pilsētā.

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Pielikums

 

 

A/s “Latvenergo” padomes locekļu izglītības un darba pieredzes apraksts

 

Andris Liepiņš. Plašu profesionālo pieredzi guvis valsts pārvaldē un tās struktūrvienībās – Saeimā, Ekonomikas ministrijā un Latvijas Attīstības aģentūrā. Divus pēdējos gadus bijis valsts a/s “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes priekšsēdētājs, kur vadījis uzņēmuma stratēģijas līdz 2036. gadam izstrādi un biznesa plānā akcionāru noteikto uzdevumu izpildi. Pieredzi padomes locekļa darbā guvis, strādājot “Latvenergo” padomē no 2002.-2006. gadam, kā arī vadot a/s “AirBaltic Corporation” padomi. Ieguvis maģistra grādus sabiedrības vadībā, starptautiskajās attiecībās (Kolumbijas universitātē Ņujorkā, ASV) un biznesa vadībā.

 

Andris Ozoliņš. Uzkrājis plašu pieredzi, strādājot vadošos amatos vairākās bankās. Izstrādājis uzņēmumu restrukturizācijas plānus un vadījis to ieviešanu, kā rezultātā uzņēmumu pozīcijas tirgū ievērojami uzlabojušās. Bankā vadījis arī jaunas centralizētas pārdošanas struktūras ieviešanu plašā ģeogrāfiskajā reģionā. Pieredzi padomes locekļa darbā uzkrājis a/s “Kredītinformācijas birojā”, a/s “Reverta” un a/s “Baltic International Bank”. Ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā. Zināšanas dažādās ar uzņēmumu korporatīvo pārvaldību saistītās disciplīnās papildinājis Šveicē, Vācijā, Apvienotajā karalistē un Dānijā.

 

Baiba Rubesa. Pieredzējusi starptautiska biznesa vadītāja naftas, gāzes, automašīnu ražošanas un telekomunikācijas nozarēs. Strādājusi Volkswagen Group Vācijā, Norvēģijas valsts uzņēmumā “Statoil ASA” kā korporatīvās sociālās atbildības vice-prezidente, “Statoil Azerbaijan” direktore  sadarbībai ar valsts iestādēm un SIA “Latvija Statoil” izpilddirektore. Pieredzi padomes locekļa darbā guvusi, darbojoties vairāku banku padomēs. Šobrīd ir Baltijas valstu kopuzņēmuma a/s “RB Rail” valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore. Ieguvusi bakalaura grādu politikas zinātnē Jorkas Universitātē Kanādā, kā arī saņēmusi Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta profesionālo padomes locekļa sertifikātu labā pārvaldībā.

 

Mārtiņš Bičevskis. Uzkrājis plašu pieredzi vadošos amatos valsts pārvaldē – bijis Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, vadījis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kā arī bijis Tieslietu un Finanšu ministrijās bijis valsts sekretārs. Vēlāk vadījis Latvijas Komercbanku asociāciju. Šobrīd ir valsts a/s “Valsts Nekustamie īpašumi” padomes priekšsēdētājs un Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents, kuru ietvaros aktīvi piedalās ar fiskālās un nodokļu politikas, kā arī valsts budžetu saistītu priekšlikumu izstrādē un virzīšanā valdībā, Saeimā un citās valsts pārvaldes institūcijās. Ieguvis profesionālo grādu jurisprudencē, Hārvardas Kenedija skolā guvis zināšanas krīzes situāciju vadībā.

 

Martins Sedlackis (Martin Sedlacky). Plašu pieredzi guvis starptautiskā konsultāciju uzņēmumā, kura ietvaros izstrādājis biznesa attīstības plānu vienam no Eiropas vadošajiem enerģētikas uzņēmumiem. Kopš 2012. gada strādā a/s “Air Baltic Corporation” valdē, ir operatīvās vadības direktors un ir atbildīgs par ne tikai par visiem praktiskajiem ar lidmašīnu reisiem saistītajiem procesiem, bet arī par sadarbību ar partnerorganizācijām un to dienestiem. 2014. gadā AirBaltic atzīta par punktuālāko aviosabiedrību pasaulē, kas apliecina ieviesto sistēmu un procesu efektivitāti. Ieguvis maģistra grādu starptautisko procesu vadībā, kā arī inženiera grādu ekonomikā.